top of page

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2023

Zarząd Far From Home S.A. informuje Akcjonariuszy, iż w dniu dzisiejszym zostało rozesłane do wszystkich Akcjonariuszy zawiadomienie w trybie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Serdecznie zachęcamy do sprawdzenia swoich skrzynek poczty elektronicznej. Wiadomości zostały rozesłane na adresy poczty elektronicznej znajdujące się w rejestrze akcjonariuszy oraz, o ile występowała różnica w adresie, także na adresy poczty elektronicznej wskazane w oświadczeniach Akcjonariuszy o wyrażeniu zgody na przesyłanie pocztą elektroniczną zawiadomień. W wiadomościach tych znajdą Państwo wszelkie szczegóły związane ze wspomnianym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem oraz zasadami uczestnictwa w tym zgromadzeniu.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 13 czerwca 2023 r. o godzinie 14:00, w hotelu Mercure Wrocław Centrum (1. piętro, sala „Millenium 1”), przy pl. Dominikańskim 1 we Wrocławiu z następującym porządkiem obrad:


 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

 4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

 6. Rozpatrzenie, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego brzmienia Statutu Spółki oraz uchwalenia nowego brzmienia Statutu Spółki.

 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

 12. Wolne wnioski.

 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.


Informujemy także, że po wcześniejszej rejestracji możliwy będzie tzw. “zdalny” udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegóły procedury zgłaszania “zdalnego” udziału znajdą Państwo we wspomnianych wiadomościach e-mail.


W razie pytań zachęcamy do kontaktu z naszym działem IR pod adresem ir@farfromhome.games

bottom of page