top of page

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2022

Zarząd Far From Home S.A. informuje Akcjonariuszy, iż w dniu dzisiejszym zostało rozesłane do wszystkich Akcjonariuszy zawiadomienie w trybie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Serdecznie zachęcamy do sprawdzenia swoich skrzynek mailowych. Wiadomości zostały rozesłane na adresy poczty elektronicznej znajdujące się w rejestrze akcjonariuszy oraz, o ile występowała różnica w adresie, także na adresy poczty elektronicznej wskazane w oświadczeniach Akcjonariuszy o wyrażeniu zgody na przesyłanie pocztą elektroniczną zawiadomień. W wiadomościach tych znajdą Państwo wszelkie szczegóły związane ze wspomnianym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem oraz zasadami w nim uczestnictwa.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 24 czerwca 2022 roku o godzinie 14:00, w sali konferencyjnej INX Design Hotel, poziom -1 przy ulicy Starowiślnej 91 w Krakowie z następującym porządkiem obrad:


 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021, zakończonym dnia 31 grudnia 2021 r., zawierającego w szczególności samoocenę pracy Rady Nadzorczej, wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. oraz ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki.

 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.

 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/31/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Far From Home S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego - w zakresie w szczególności zwiększenia wysokości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3 799,50 zł (trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) oraz zmiany terminu wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i terminu objęcia akcji serii E.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 12. Wolne wnioski.

 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.


Informujemy także, że po wcześniejszej rejestracji możliwy będzie tzw. “zdalny” udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegóły procedury zgłaszania “zdalnego” udziału znajdą Państwo we wspomnianych wiadomościach e-mail.


Comments


bottom of page