Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Far From Home S.A. informuje Akcjonariuszy, iż w dniu dzisiejszym zostało rozesłane do wszystkich Akcjonariuszy zawiadomienie w trybie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Serdecznie zachęcamy do sprawdzenia swoich skrzynek poczty elektronicznej (adresy wskazane w rejestrze akcjonariuszy).

Do osób, które nie podały adresu e-mail do kontaktu, zawiadomienie zostało nadane listem poleconym.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Zarząd „Far From Home S.A.” („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 10 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Waln