PODSUMOWANIE NWZA Z DNIA 31.08.2020 R.

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom przybyłym na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, oraz za liczne rozmowy przeprowadzone tego dnia. W trakcie obradowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy procedowało zgodnie z poniższym porządkiem obrad i podjęło wymienione w nim uchwały:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

  4. Przyjęcie porządku obrad.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji 

  6. Podjęcie uchwały w  sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

  8. Wolne wnioski.

  9. Zamknięcie obrad.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Zarząd „Far From Home S.A.” („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 10 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Waln

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom przybyłym na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, oraz za liczne rozmowy przeprowadzone tego dnia. W trakcie obradowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni