top of page

Polityka prywatności

Far From Home S.A.

 

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) określa, w jaki sposób zbierane i przetwarzane są dane osobowe użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez strony internetowe prowadzone przez spółkę Far From Home S.A.: https://www.farfromhomegames.com/, https://www.ir.farfromhomegames.com oraz https://www.farfromhome.games/ (dalej „Usługi”) oraz jakie prawa przysługują użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane.

 

Administratorem danych osobowych jest spółka Far From Home S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: Aleja Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000845096, o kapitale zakładowym: 154 615,00 zł w całości opłaconym, NIP: 6751729147, REGON: 385955172 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”). W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem  Info@farfromhome.games lub za pomocą tradycyjnej poczty, przez wysłanie listu na wskazany wyżej adres Spółki.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”).

 

Administrator nie gromadzi w sposób świadomy danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia bez uzyskania zgody ich rodzica lub opiekuna. W razie wątpliwości, rodzice i opiekunowie proszeni są o kontakt pod adresem Info@farfromhome.games.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

 

 1. dostarczenia usług, z których użytkownik korzysta (tj. w celu wykonania umowy pomiędzy użytkownikiem a Administratorem) – odnosi się do prowadzenia serwisów pod adresem: https://www.farfromhomegames.com/, https://www.ir.farfromhomegames.com oraz https://www.farfromhome.games/ (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 2. dostarczenia usług, na które użytkownik wyraził zgodę – odnosi się do wysyłki newslettera Administratora (dalej “Newsletter”). Zgoda użytkownika może zostać cofnięta w każdym czasie, co będzie równoznaczne z zaprzestaniem wykonywania usług świadczonych na jej podstawie. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 

W ramach świadczenia usługi przesyłania Newslettera zbierane są następujące kategorie danych osobowych: adres e-mail, imię oraz nazwisko. Niewskazanie adresu e-mail uniemożliwi świadczenie usługi na rzecz użytkownika.


​MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Dane zgromadzone przez Administratora przechowywane są na terenie EOG, na serwerach własnych lub zabezpieczonych serwerach opisanych dalej Zaufanych Partnerów. Administrator jest odpowiedzialny za wdrożenie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, w celu ochrony danych osobowych przed ich bezprawnym przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Administrator zapewnia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe nie są udostępniane do Państw spoza EOG.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do spełnienia celów określonych w niniejszej Polityce. W niektórych wyjątkowych sytuacjach dłuższe okresy retencji mogą być wymagane przez przepisy prawa.

 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika przestanie być niezbędne do dostarczania usług wskazanych powyżej, Administrator zobowiązany jest do ich usunięcia lub anonimizacji. W szczególności:

 

 1. dane zbierane na podstawie zgody użytkownika (Newsletter), przetwarzane będą przez czas, na który zgoda została udzielona, jednak nie dłużej niż jest to zgodne z celem przetwarzania, a następnie przez okres wymagany ze względu na cele prawne lub rozliczeniowe,

 2. w przypadku kontaktu z Administratorem dane użytkownika, w tym korespondencja z użytkownikiem przetwarzane będą tak długo, jak będzie to potrzebne do udzielenia pomocy, a następnie na okres wymagany ze względu na cele prawne lub rozliczeniowe.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez innych użytkowników lub osoby trzecie jakichkolwiek danych osobowych, które zostały udostępnione publicznie przez samych użytkowników z użyciem Serwisów.

 

ZAUFANI PARTNERZY (PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE)

 

Dane osobowe mogą zostać udostępnione Zaufanym Partnerom Administratora, którzy pomagają w dostarczaniu usług użytkownikom (np. rozsyłanie Newslettera). Administrator zapewnia, że zawsze dostarcza partnerom minimum informacji niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których współpraca została nawiązana. Zaufani Partnerzy mogą mieć potencjalny lub rzeczywisty dostęp do ograniczonych danych o użytkownikach oraz przetwarzać je w imieniu Administratora. Dane osobowe, których dotyczy poniższa Polityka Prywatności, udostępniamy poniższym Zaufanym Partnerom, którzy mogą je przetwarzać, w imieniu Administratora, tylko dla celów określonych poniżej:

 

 • partnerzy dostarczający Administratorowi narzędzi do zarządzania wewnętrznego oraz udostępniania danych;

 • partnerzy świadczący pomoc w analizie danych przez dostarczenie narzędzi analitycznych;

 • partnerzy świadczący pomoc w zarządzaniu newsletterem Administratora oraz komunikacją elektroniczną poprzez dostarczanie odpowiednich narzędzi.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osobom których dane są przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia:

 

 1. prawo dostępu do danych osobowych użytkownika przetwarzanych przez Administratora,

 2. prawo żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika z bazy danych Administratora,

 3. prawo żądania sprostowania/poprawiania danych osobowych użytkownika w uzasadnionych przypadkach,

 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika,

 5. prawo przenoszenia danych osobowych użytkownika do innego podmiotu,

 6. prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych.

 

W celu realizacji wskazanych wyżej uprawnień prosimy o kontakt e-mailowy na adres Info@farfromhome.games

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres Administratora: Info@farfromhome.games

 

W celu wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych osobowych, użytkownik może zgłosić się do lokalnego organu ochrony danych osobowych lub Polskiego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) w Polsce.

 

PLIKI COOKIES

 

Na stronie internetowej wdrożono technologie umożliwiające zbieranie informacji pomagających ulepszyć doświadczenia online użytkowników (tzw. pliki „cookie”).

 

Korzystanie z usług jest równoznaczne z akceptacją informacji o plikach cookie pojawiającej się w chwili wchodzenia na stronę, co oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i udostępnianie plików cookie przez Administratora w sposób opisany w niniejszej Polityce.

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem Info@farfromhome.games

 • Co to jest cookie 
   

Cookie to niewielki plik tekstowy przechowywany na komputerze lub w mobilnym urządzeniu użytkownika. Pliki cookie są szeroko wykorzystywane w celu ulepszenia funkcjonowania lub poprawy wydajności stron internetowych i innych usług online. Strony internetowe i inne usługi online mają możliwość odczytywania i zapisywania takich plików, umożliwiając im rozpoznawanie użytkowników i zapamiętywanie istotnych informacji, które poprawiają wygodę korzystania z takich stron lub usług (np. poprzez pamiętanie o preferencjach użytkownika).

 • Jakie rodzaje plików cookie są używane 
   

Administrator może wykorzystywać następujące rodzaje plików cookie:

Essential Cookies. Te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania usług, aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po nich i wykorzystywanie ich funkcji. Bez tych plików nie można świadczyć usług żądanych przez użytkownika, takich, jak uzyskanie dostępu do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Pliki te są konieczne do korzystania z usługi, wobec czego nie można ich wyłączyć bez wywarcia istotnego wpływu na korzystanie z niej przez użytkownika.

Performance Cookies. Performance cookies, które często obejmują cookie analityczne, zbierają informacje o korzystaniu z usługi przez użytkownika i umożliwiają Administratorowi ulepszenie sposobu jej działania. Performance cookies umożliwiają Administratorowi ujrzenie całościowego wzoru korzystania ze strony, pomagają zapisać ewentualne nieprawidłowości, które użytkownik napotkał w ramach usługi oraz pokazują czy reklamy są skuteczne, czy też nie. Pliki cookie mogą być również używane aby ułatwić użytkownikowi nawigację na stronie internetowej i wrócić do poprzednich podstron.

Funcionality Cookies. W niektórych przypadkach mogą być używane functionality cookies. Pliki te umożliwiają zapamiętywanie wyborów dokonanych przez użytkownika na stronie internetowej i zapewniają wzbogacone i bardziej spersonalizowane funkcje. Wszystkie te funkcje pomagają usprawnić odwiedziny użytkownika na stronie.

Tracking Cookies. Te pliki cookie służą do analizowania zachowania użytkownika i dostarczania Administratorowi informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, w tym w celach marketingowych na zewnętrznych stronach internetowych; Administrator wykorzystuje te informacje, uwzględniając wybory i preferencje użytkownika, aby strony internetowe i wyświetlane na nich reklamy jak najbardziej odpowiadały zainteresowaniom użytkownika, w tym celu Administrator może również udostępniać te informacje podmiotom trzecim;  jeśli użytkownik wcześniej odwiedził stronę internetową – te pliki cookie pamiętają o tym fakcie i rejestrują aktywność użytkownika na stronie internetowej. Informacje zebrane w ten sposób są przekazywane zewnętrznym dostawcom.

 • Jak osoby trzecie używają plików cookie na stronie  internetowej
   

W pewnych okolicznościach, Administrator może współpracować z podmiotami trzecimi w celu dostarczenia usług na stronie. Na przykład, dostawcy rozwiązań analitycznych będący podmiotami trzecimi mogą wykorzystywać swoje własne pliki cookie w celu zbierania informacji o aktywności użytkowników i/lub reklamach, na które użytkownicy kliknęli. Takie informacje mogą być przez nich wykorzystywane do dostarczania reklam, które ich zdaniem najprawdopodobniej zainteresują użytkownika, wziąwszy pod uwagę wcześniej oglądane treści. Administrator nie kontroluje takich plików cookie, a w celu wyłączenia plików cookie podmiotów trzecich, prosimy udać na odpowiednią stronę internetową takiego podmiotu trzeciego.

Następujące podmioty trzecie mogą wykorzystywać swoje własne pliki cookie na naszej stronie internetowej:

- google.com

- facebook.com

- twitter.com

- list-manage.com

- mailchimp.com

- pinterest.com

- youtube.com

- wix.com

 

 • Jak użytkownicy mogą kontrolować pliki cookie
   

Można zaprzestać akceptowania plików cookie, pochodzących ze strony internetowej, w dowolnej chwili poprzez uruchomienie ustawienia w przeglądarce lub w urządzeniu mobilnym, które umożliwia zaprzestanie przyjmowania takich plików lub użycie podobnych technologii. W celu uzyskania więcej informacji o powszechnie używanych przeglądarkach, które mogą okazać się przydatne, prosimy udać się na stronę http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Użytkownicy muszą być świadomi, że w przypadku wyłączenia plików cookie, nie wszystkie funkcje usług dostępnych na stronie internetowej mogą działać zgodnie z przeznaczeniem.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w każdym czasie, w szczególności jeżeli będzie to konieczne, aby odzwierciedlić zmiany dokonane w ramach Usług świadczonych przez Administratora lub zmiany obowiązującego prawa.

 

W celu uzyskania pełnej informacji dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną, prosimy zapoznać się również z naszym Regulaminem udostępnionym poniżej.

Warunki użytkowania

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Far From Home S.A.

 

I. Zakres i zgoda.

 

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług (dalej: „Regulamin”) określa zakres i warunki korzystania przez użytkowników z serwisów internetowych dostępnych pod następującymi adresami: https://www.farfromhomegames.com/, https://www.ir.farfromhomegames.com oraz https://www.farfromhome.games/ (dalej: „Serwisy”).

 2. Serwisy prowadzone są przez spółkę Far From Home S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: Aleja Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000845096, o kapitale zakładowym: 154 615,00 zł w całości opłaconym, NIP: 6751729147, REGON: 385955172, (dalej: Spółka).

 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem oraz korzystać z Serwisów zgodnie z jego treścią. Korzystając z Serwisów, użytkownik akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie powinien korzystać z Serwisów.

II. Opis Usług.

 

 1. Za pośrednictwem Serwisów Spółka udostępnia lub może udostępniać użytkownikom różnorodne zasoby, w tym w szczególności informacje o Spółce, produktach (m.in. o grach Spółki i dodatkach do gier), treści reklamowe, newslettery. Zasoby te, w tym w szczególności ich aktualizacje, ulepszenia, nowe funkcje lub dodanie nowych usług, podlegają Regulaminowi.

 2. Za pośrednictwem Serwisów, w tym za pośrednictwem dostępnych na nich zasobów, Spółka udostępnia lub może udostępniać użytkownikom różnego rodzaju usługi (dalej: „Usługi”). Są to lub mogą to być m.in:

  1. usługi informacyjne polegające na udostępnianiu użytkownikom treści tekstowych, graficznych i multimedialnych na różne tematy, udostępniane użytkownikom na ich indywidualne żądanie w taki sposób, aby umożliwić użytkownikom dostęp do treści w czasie wybranym przez nich za pośrednictwem Serwisów;

  2. usługi wyszukiwania polegające na umożliwieniu użytkownikom przeszukania treści i wyświetlania danych zapisanych w Serwisach;

  3. usługa pobierania polegająca na umożliwieniu użytkownikom pobierania fragmentów treści lub całych plików udostępnianych w Serwisach;

  4. usługi reklamowe polegające na zamieszczaniu na stronach internetowych różnych treści reklamowych (w tym w szczególności reklamowych materiałów filmowych i graficznych);

  5. usługa newslettera polegająca na przesyłaniu użytkownikom, na ich żądanie, okresowych publikacji zawierających informacje o grze tworzonej przez Spółkę oraz na inne tematy;

  6. usługa kontaktu polegająca na możliwości przesyłania informacji lub zapytań do Spółki;

  7. inne usługi świadczone przez Spółkę w Serwisach, w tym w szczególności inne usługi związane z przesyłaniem wiadomości lub usługami komunikacyjnymi umożliwiającymi komunikację między użytkownikami, świadczone na podstawie odrębnych umów.

III. Warunki korzystania z Usług.

 

 1. Spółka świadczy na rzecz użytkownika Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie oraz w stosownych przypadkach w dodatkowych lub szczególnych warunkach publikowanych w Serwisach. 

 2. Ze względu na specyfikę poszczególnych Usług warunki ich oferowania mogą się różnić. Może się również zdarzyć, że korzystanie z poszczególnych sekcji lub funkcji Serwisów, w tym w szczególności konkursów, promocji lub innych inicjatyw, może podlegać dodatkowym lub szczególnym wymogom lub warunkom. W związku z tym w  Serwisach mogą występować dodatkowe bądź szczegółowe wymagania lub warunki dotyczące świadczenia określonych Usług.

 3. Jeżeli co do konkretnych Usług obowiązują poza Regulaminem dodatkowe lub szczegółowe warunki świadczenia tych Usług, to ich treść jest udostępniana użytkownikowi przed rozpoczęciem korzystania przez niego z takich Usług.

 4. Spółka ma prawo wprowadzać zmiany do wszelkich Usług oferowanych w Serwisach oraz zmieniać ceny tych Usług.

 5. Użytkownik jest świadomy ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu, w szczególności ryzyka zainfekowania systemu użytkownika wirusami lub przejęciem haseł przez osoby trzecie oraz ryzyka szkód, które mogą powstać w takich przypadkach. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usług oferowanych w Serwisach wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem (oraz dodatkowymi lub szczegółowymi warunkami opublikowanymi w Serwisach, jeżeli mają zastosowanie), obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:

 1. szkody wynikające z działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu,

 2. skutki decyzji, podjętych przez użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisów.

7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania użytkowników.

8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisów oraz za utratę danych użytkownika, w szczególności w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich lub działań Spółki w celu poprawy funkcjonalności Serwisów. W możliwym i praktycznie wykonalnym zakresie Spółka z wyprzedzeniem poinformuje użytkownika o wszelkich istotnych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisów, w szczególności o znaczących przerwach na potrzeby konserwacji.

 

IV. Sposób korzystania z Serwisów

 

 1. W celu otrzymywania newslettera Spółki, użytkownik podaje swój adres e-mail do wysyłki oraz jednocześnie akceptuje politykę prywatności Serwisów oraz niniejszy Regulamin. W celu zaprzestania otrzymywania newslettera użytkownik wybiera opcję “unsubscribe from this list” dostępną na dole każdej przesłanej wiadomości zawierającej newsletter.

 2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisów powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi ochrony dóbr osobistych oraz praw autorskich. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym oraz takich, które mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo lub prawidłowość funkcjonowania Serwisów lub zaszkodzić innym użytkownikom.

 3. Niezależnie od powyższego zabrania się uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do jakiejkolwiek części Serwisów lub innych systemów lub sieci połączonych z Serwisem lub serwerem Spółki lub do Usług oferowanych w Serwisach lub za ich pośrednictwem. Zabrania się również naruszania zabezpieczeń lub mechanizmów uwierzytelniania w Serwisach lub w sieciach podłączonych do Serwisów. Zabrania się śledzenia lub podejmowania prób śledzenia informacji o innych użytkownikach, odwiedzających Serwis; zabrania się również korzystania z Serwisów lub Usługi w sposób mający na celu ujawnienie jakichkolwiek informacji, a w szczególności danych osobowych i informacji innych niż własne dane osobowe użytkownika udostępnione za pośrednictwem Serwisów.

 4. Spółka zastrzega sobie prawo do przeglądania materiałów zamieszczanych przez użytkowników w Serwisach oraz do blokowania i/lub usuwania tych materiałów, jeżeli wymienione powyżej warunki korzystania z Usług nie będą przestrzegane.

 5. Spółka zastrzega sobie prawo do zablokowania i/lub usunięcia dostępu użytkownika do jednego lub wszystkich Usług, jeżeli nie spełnia on wymogów dotyczących korzystania z Usług. 

 

V. Ograniczenie zakresu korzystania z Serwisów do użytku osobistego i niekomercyjnego

O ile nie postanowiono inaczej, Usługi są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego użytkownika. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, prezentować, odtwarzać, powielać, licencjonować, tworzyć dzieł zależnych, przekazywać ani sprzedawać informacji, oprogramowania, produktów lub usług pochodzących z Serwisów. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla prawa użytkownika do wykonywania dozwolonych czynności w zakresie dozwolonego użytku, określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

 

VI. Materiały udostępnione za pośrednictwem Serwisów

 

 1. Wszystkie teksty, elementy graficzne, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, fotografie, znaki towarowe, logotypy, dźwięki, muzyka, opracowania graficzne i kod komputerowy, w tym elementy Serwisów (dalej: „Treści”), w tym w szczególności projekt, struktura, sposób dystrybucji i rozmieszczenie takich Treści w Serwisach, stanowią własność Spółki lub są wykorzystywane przez Spółkę za zgodą upoważnionego podmiotu oraz są chronione prawami autorskimi lub prawami własności intelektualnej dotyczącymi Treści. Kopiowanie Treści w całości lub w części jest zabronione, w tym w szczególności zabrania się kopiować i przesyłać logotypy, elementy graficzne, dźwięki lub obrazy z Serwisów bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

 2. Znaki towarowe, logotypy i inne oznaczenia (dalej „Znaki Towarowe”) zamieszczane w Serwisach są chronione prawem. Zgoda udzielona użytkownikowi na korzystanie z Serwisów nie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na używanie Znaków Towarowych występujących w Serwisach. Jakiekolwiek używanie Znaków Towarowych lub podobnych oznaczeń bądź nazw jest zabronione, chyba że Spółka wyrazi uprzednią pisemną zgodę na takie używanie Znaków Towarowych. Naruszenie praw własności intelektualnej może skutkować podjęciem odpowiednich środków prawnych przez Spółkę i inne upoważnione podmioty. 

 3. Korzystanie z Treści przez użytkownika nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do wartości niematerialnych i prawnych, w tym praw autorskich do utworów. Użytkownik może korzystać z Treści dzieł wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, w sytuacjach innych niż wskazane w powyższych ustawach, zabrania się kopiowania, modyfikowania lub przekazywania drogą elektroniczną lub w inny sposób jakiejkolwiek części Serwisów, w całości lub w części, w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

 4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Treści, pod warunkiem, że użytkownik: (a) nie usunie żadnych klauzul ani zastrzeżeń z kopii pobranej Treści; (b) będzie wykorzystywać Treści wyłącznie do celów prywatnych, niekomercyjnych i nie będzie kopiować ani publikować takich Treści, ani też ich rozpowszechniać na jakichkolwiek nośnikach; (c) nie dokona żadnych zmian w pobranych Treściach. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla prawa użytkownika do wykonywania dozwolonych czynności w zakresie dozwolonego użytku, określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

 5. Spółka nie gwarantuje, że informacje zawarte w Treściach są odpowiednie do jakiegokolwiek celu. Treści dostarczane są w dostępnej postaci "tak jak jest" (as-is), bez gwarancji.

 6. Treści przesłane z Usługami mogą podlegać ograniczeniom w zakresie ich wykorzystywania, kopiowania i rozpowszechniania. Użytkownik pobierający Treści powinien zapoznać się z nimi i jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych ograniczeń.

VII. Zawarcie i rozwiązanie umowy.

Umowa o świadczenie usług dotycząca określonej Usługi zostaje zawarta w momencie, w którym użytkownik rozpoczyna korzystanie z Usługi. Jeżeli użytkownik korzysta z Usług informacyjnych, umowa o świadczenie tych Usług zostaje zawarta w momencie wyboru przez użytkownika odpowiedniego adresu URL Serwisów lub jego przekierowaniu tamże z innych serwisów internetowych i zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Serwisów przez użytkownika. W przypadku innych ewentualnie świadczonych Usług, umowa może zostać rozwiązana w momencie zaprzestania korzystania przez użytkownika z Usługi, np. w przypadku usługi newslettera – z chwilą poinformowania Spółki o rezygnacji z subskrypcji newslettera.

 

VIII. Linki do Serwisów internetowych osób trzecich.

 

 1. Serwisy zawierają linki do Serwisów internetowych osób trzecich, które nie są kontrolowane przez Spółkę (dalej: „Serwisy osób trzecich”). Linki do Serwisów osób trzecich są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkowników Serwisów. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, zmiany i aktualizacje Serwisów osób trzecich ani nie rekomenduje treści w nich zawartych.

 2. Użytkownik musi przeprowadzić własną, niezależną ocenę dotyczącą własnej interakcji z Serwisami osób trzecich.


 

IX. Procedura reklamacji.

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi w sprawach dotyczących Serwisów lub Usług. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: (a) oznaczenie użytkownika (adres e-mail), (b) określenie przedmiotu reklamacji oraz okoliczności uzasadniających reklamację; oraz (c) żądanie użytkownika.

 2. Reklamacje należy kierować na następujący adres e-mail: Info@farfromhome.games 

 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji użytkownik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji przez Spółkę. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.

 

X. Ochrona prywatności i danych osobowych.

Polityka prywatności mająca zastosowanie do Serwisów znajduje się tutaj: Polityka Prywatności.

 

XI. Wymagania techniczne.

 1. Podstawowe wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług lub współpracy z systemem teleinformatycznym Spółki to:

 1. dostęp do Internetu;

 2. w celu uzyskania dostępu do Serwisów – przeglądarka internetowa w aktualnej wersji;

 3. w celu otrzymywania wiadomości pocztą elektroniczną – konto e-mail;

 4. urządzenie umożliwiające uruchomienie przeglądarki internetowej;

2. Użytkownik powinien na własny koszt zapewnić sprzęt i połączenie internetowe, które będzie wymagane do uzyskania dostępu do Serwisów i korzystania z nich. Użytkownik jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za wszystkie wygenerowane przez siebie koszty w celu uzyskania dostępu do Serwisów. 

 

XII. Postanowienia końcowe.

 1. Spółka ma prawo aktualizować Regulamin. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte przez użytkowników na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących przed dniem wejścia w życie takiej zmiany. Aktualna wersja Regulaminu wyświetla się po kliknięciu w link hipertekstowy "Regulamin świadczenia usług" w zakładce Kontakt.

 2. Spółka ma prawo zmienić Regulamin w drodze swojej autonomicznej decyzji z dowolnego powodu, w szczególności w następujących sytuacjach: (i) zmiany organizacyjne, gospodarcze lub prawne dotyczące Spółki, (ii) zmiany w prawie, (iii) zmiany funkcjonalności Serwisów. Jeżeli Spółka dokona zmian w Regulaminie, Spółka zamieści zmienioną wersję Regulaminu w Serwisach oraz przekaże użytkownikom Serwisów stosowne zawiadomienie informujące o wprowadzonej zmianie  przed datą jej wejścia w życie. Użytkownicy, którzy zapisali się na newsletter są związani postanowieniami nowego Regulaminu, chyba że wypowiedzą umowę w terminie 14 dni od daty powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. W tym celu użytkownik powinien zawiadomić Spółkę, że nie chce korzystać z Serwisów na podstawie zmienionego Regulaminu i zaprzestać korzystania z Serwisów. Po zgłoszeniu użytkownika może on stracić możliwość korzystania z Serwisów, a Spółka będzie mieć prawo do zablokowania i/lub usunięcia kont użytkownika w tym dniu (o ile zostały wcześniej utworzone). Użytkownicy, którzy nie dokonali zapisu na newsletter, zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu po wejściu do Serwisu. Jeżeli tacy Użytkownicy nie chcą korzystać z Serwisów na podstawie  zmienionego Regulaminu, powinni niezwłocznie  zaprzestać korzystania z Serwisów.

 3. Regulamin ma również zastosowanie wobec następców prawnych Spółki i dozwolonych cesjonariuszy.

 4. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie przez użytkowników z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisów podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory pomiędzy Spółką a użytkownikiem będą rozstrzygane polubownie. Jeżeli Strony nie będą w stanie osiągnąć porozumienia, spory będą poddawane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na miejsce siedziby Spółki.

Regulamin świadczenia usług
bottom of page