Zbliża się otwarcie rejestru akcjonariuszy.

Z początkiem marca 2021 r. nastąpić ma otwarcie rejestrów akcjonariuszy, które w praktyce zastąpią obecne księgi akcyjne. Na podstawie ustawy z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych nastąpi obowiązkowa dematerializacja akcji. 

W związku z tym zmianie ulegnie procedura wydawania akcji i prowadzenia ewidencji akcjonariuszy przez wspomniane spółki. Dokumenty akcji podlegają złożeniu w spółce, a ich moc obowiązująca – zgodnie z ustawą – wygasa z mocy prawa. Moc prawną uzyskają wówczas wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Zgodnie z przepisami Ustawy do 1 stycznia 2026 r. dokumenty akcji zachowają moc dowodową, ale wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. 

Rejestr akcjonariuszy stanowić będzie zatem podstawowe źródło informacji o prawach uczestnictwa w spółce. Prowadzenie rejestru akcjonariuszy powierzone zostanie podmiotom kwalifikowanym, tj. uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.