PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Far From Home Spółka Akcyjna („Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328(1) § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą. 

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 30 października 2020 r. w siedzibie Spółki. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

Art. 16 par. 1 Ustawy nakłada na spółki akcyjne obowiązek wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce oraz obowiązek udostępnienia na stronie internetowej spółki informacji o ww. wezwaniu. 

Mając świadomośc, że wszystkie wydane dokumenty akcji znajdują się w depozycie w Spółce, informujemy, że niniejsze wezwanie stanowiące jednocześnie informację o wezwaniu, a także wezwania skierowane do akcjonariuszy mają na celu wypełnienie formalnego obowiązku wskazanego w art. 16 Ustawy.