OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZA NA DZIEŃ 31.08.2020 R.

Zarząd „Far From Home S.A.” („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 10 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 31 sierpnia 2020 roku o godzinie 9:00, w sali konferencyjnej Plac Nowy 1, piętro II, przy Placu Nowym 1 w Krakowie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

  4. Przyjęcie porządku obrad.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji.

  6. Podjęcie uchwały w  sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

  8. Wolne wnioski.

  9. Zamknięcie obrad.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom przybyłym na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, oraz za liczne rozmowy przeprowadzone tego dnia. W trakcie obradowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni